5 Tips for a Great Marriage

5 Tips for a Great Marriage
Next May, my husband and I will be married for 11 years. I know right?! I feel soold whenever I say that! Now I'm really not omniscient when it comes to this subject, and I don't claim to be. It's just a couple of tips I've learned along the way that I want to share with those who feel like they could use some inspiration to achieve an even better marriage.

Mijn man en ik zijn in mei 11 jaar getrouwd. Bizar hè?! Ik voel me zo oud wanneer ik dat zeg! En nu ben ik echt niet alwetend, alwijs als het over het huwelijk gaat, en dat beweer ik ook echt niet. Het leek me gewoon leuk om wat tips die ik de afgelopen jaren heb ondervonden, te delen met diegene die wat inspiratie nodig hebben in hun huwelijk. Lees je mee?Don't pack your suitcase
Now, one tip I tell absolutely everyone who is about to get married: Don't pack your suitcase the first year! Seriously, I can't even count how many times I've packed my suitcase the first year of our marriage. I'd pack as much as I could fit in to one big suitecase, storm out and look around having no idea where I should go. My mom always told me and my sisters; 'When you choose your own husbands, don't come complaining about them to me. If I choose a husband for you, than you'll have a right to complain to me'. And since I chose my husband, at age 19, which she thought was way to young to get married, I wasn't planning on going to cry on her shoulder! You know, 'cause she'd be right. The first year, is the hardest. And I've had a lot of my friends say that I was right about not packing their stuff the first year because than they'd be long gone, missing out on the great marriage they have today.

Er is één tip die ik echt iedereen meegeef aan wie gaat trouwen; Pak je koffer het eerste jaar niet in! Serieus, ik kan niet eens meer tellen hoe vaak ik mijn koffer heb gepakt het eerste jaar van ons huwelijk. Ik propte een grote koffer dan helemaal vol met alles wat er in paste, stormde naar buiten, om vervolgens geen idee te hebben waar ik dan naar toe zou gaan. Mijn moeder zei altijd tegen mijn zussen en mij; 'Als jullie zelf je man uitkiezen, hoef je niet bij mij te komen klagen wanneer jullie ruzie hebben. Wanneer ik een man voor jullie uitkies mag je bij me komen klagen'. En aangezien ik mijn man zelf uitkoos om mee te trouwen op mijn 19e, en mijn moeder mij veel te jong vond om te trouwen, hoefde ik niet bij haar uit te huilen. Je weet wel, dan moest ik haar gelijk geven. Het eerste jaar is het moeilijkst. En ik heb veel vrienden die achteraf hebben gezegd dat ik gelijk had over het pakken van de koffer het eerste jaar, en dat als ze dat toch hadden gedaan, ze dan hun huwelijk hadden opgegeven en niet het gelukkige huwelijk hadden gehad dat ze nu hebben.

Keep it Special

 Keep it special. Try your best to keep your marriage fun and exciting. Have quality time together. Even if you have kids, plan the romantic moments if you have to. My husband and I have a date night every month. I think it's important to remember why you chose each other. Even before you had a bunch of kids running around that you have the responsibility to keep alive, and if you can, help them become responsible, sincere, loving people, you chose each other for a reason.

 Hou het speciaal. Probeer je huwelijk leuk en spannend te houden. Probeer tijd met elkaar door te brengen. Ook als je kinderen hebt, plan de romantische momenten dan in al;s het moet. Mijn man en ik hebben eens per maand zogenaamde Date Night. Ik denk dat het heel belangrijk is om herinnerd te worden aan waarom je voor elkaar gekozen hebt. Zelfs als je kinderen hebt rondrennen/ -kruipen, waar je de verantwoordelijkheid voor draagt om ze in leven te houden en als het even kan kan helpen bij het opgroeien tot verantwoordelijke, zuivere, liefdevolle mensen, jullie kozen voor elkaar met een reden.

Vanity

Try to look your best when your spouce is around. Now I'm the last one to say look perfect all day err day. That's impossible, especially when you have small kids. But at least once a week, fix yourself, look nice, smell extra nice, just for your spouce. Not for the rest of the world except your spouce. It should be the other way around.

Probeer er op z'n minst fatsoenlijk uit te zien. Geloof me, ik ben de laatste die zal zeggen dat je er elke dag de hele dag perfect uit moet zien voor de ander. Dat is gewoonweg onmogelijk, vooral wanneer er kleine kinderen in je huis bestaan. Maar probeer er op z'n minst één keer per week leuk uit te zien voor elkaar, zijn/haar favoriete parfum op te spuiten, alleen voor elkaar. Niet alleen voor de rest van de wereld behalve voor elkaar...

Presents
Surprise each other with presents. And I'm not talking about materialistic stuff. Even if it's the other's favorite cookie. Just show each other that you know what they like. Be thoughtful. I really believe these small things help a marriage to be more loving.

Verras elkaar met geschenken. En dan heb ik het niet over materialistische zaken. Al is het de anders' lievelingskoekje. Het gaat er om dat je elkaar laat zien dat je weet wat de ander leuk/fijn vindt. Wees attent. Ik geloof echt dat dit soort kleine dingetjes een huwelijk liefdevoller kunnen maken.

R E S P E C T
Seriously, I hate this word. Everyone seems to be throwing it around these days. But I really believe that this one's key. Respect the other for who they are. If you know something will hurt they're feelings, try to avoid it. If you know doing or not doing something really hurts their feelings, try to respect their feelings about it. And always, always, ALWAYS remember, you're a team, you're not batteling each other. Especially during a fight, try to see it that way.

Serieus, ik haar dit woord. Het lijkt wel of iedereen met dit woord gooit tegenwoordig. Maar ik denk echt dat dit zó belangrijk is. Respecteer de ander voor wie hij/zij is. Als je weet dat iets de ander kwetst, probeer het te vermijden. Als je weet dat door iets te doen, of juist te laten heel belangrijk voor de ander is, probeer de anders' gevoel dan te respecteren. En onthoud altijd, altijd, ALTIJD, jullie zijn een team. Jullie staan niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Probeer dat te onthouden, vooral tijdens een ruzie. 


These where the things I think are really important in our marriage. Like I said, our marriage is far from perfect, but we both try to invest -time, love, energy- in it as much as we can. And whatever I want for myself, I want for you, so I thought I'd share my tips with you. I really hope you enjoyed. Do you have a good marriage tip? Please share in the comments!

Dit waren de zaken waarvan ik denk dat ze erg belangrijk voor ons in ons huwelijk. Zoals ik zei, ons huwelijk is verre van perfect, maar we proberen er allebei zo veel mogelijk (tijd, liefde en energie) in te investeren. En wat ik voor mijzelf wil, wil ik ook voor jou, en daarom deel ik deze tips. Ik hoop dat je het leuk vond! Heb jij nog goede huwelijks tips? Deel 'm in de reacties!


 Disclaimer: pictures found on we<3it
.